SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Szkolny Wolontariat


Maja i GucioSZKOLNY WOLONTARIAT

 

„Nigdy nie poznamy całego dobra,
jakie może dać zwykły uśmiech.”
                                                         Matka Teresa z Kalkuty

CELE DZIAŁAŃ SZKOLNEGO WOLONTARIATU:
- przeciwdziałanie: egoizmowi, nieumiejętnemu korzystaniu z czasu wolnego,
- przełamywanie barier: wiekowych, pokoleniowych, intelektualnych,
- pomoc dzieciom najuboższym, zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i na terenach oddalonych,
- organizowanie samopomocy koleżeńskiej  na różnych  płaszczyznach,
- zapobieganie: niedowartościowaniu młodych ludzi,
- otwieranie się na potrzeby i problemy innych ludzi,
- właściwe wykorzystanie czasu wolnego,
- integracja środowiska szkolnego,
- zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczeń życiowych.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
Założeniem programu jest wykorzystanie otwartości i ciekawości świata młodego człowieka. Ukazuje celowość działań edukacyjno-wychowawczych w pracy z dziećmi  do osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej w zakresie emocjonalnym i społecznym.  Program spotkań dostosowano do rzeczywistych możliwości rozwojowych uczniów oraz zastosowano takie działania, które pozwolą na rozwijanie właściwych postaw i zachowań. Dobrane tematy i metody przyczynią się do poszerzenia przez dzieci wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie właściwych postaw i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia się na drugiego człowieka. Stworzą okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomogą w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać praktycznie każdy uczeń.
Cechy pożądane, którymi powinien charakteryzować się wolontariusz, to:

  • odpowiedzialność,
  • uczciwość,
  • bezinteresowność,
  • kreatywność,
  • umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi,
  • umiejętność pracy zespołowej.

 

 

Zmień kontrast