SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

ZROZUMIEĆ ŚWIAT


 

”Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych”

(informacje z:  http://www.cdn.edu.pl)

Projekt ten ( finansowany z budżetu państwa i ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej) dotyczy 62 szkół podstawowych z terenu województw: opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego - ze wsi i miast poniżej 25.000 mieszkańców. W dalszej kolejności udział w projekcie biorą szkoły z terenu dużych miast. Szkoły wybrane zostały spośród tych, których uczniowie uzyskali wyniki w niskich staninach , tj.1,2 i 3 na sprawdzianie kompetencji w klasie 6 w 2009r. CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest rozwinięcie u uczniów klas 4-6 kompetencji kluczowych w zakresach: matematyczno-przyrodniczym i informatycznym poprzez nauczenie ich stosowania nowoczesnych metod badania otoczenia oraz profesjonalną analizę zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego. Uczniowie będą mieli dodatkowe, bardzo ciekawe zajęcia ( 4 godziny tygodniowo) z zastosowaniem nowoczesnego oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego, w czasie których nie będą wystawiane oceny. Dzieci będą też wyjeżdżać do innych miejscowości, gdyż będą brały udział w konkursach połączonych z możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród!

Szczegółowe cele projektu:

  • poprawienie wyników sprawdzianu szkoły biorącej udział w projekcie minimum średnio o jeden punkt w skali staninowej,
  • wykształcenie u uczniów postawy badawczej, poprzez bardzo atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, dostosowane do wieku uczniów,
  • doskonalenie u uczniów umiejętności pracy w zespole,
  • doskonalenie działań kreatywnych uczniów w zakresie projektowania i prezentacji,(uczniowie będą mogli prezentować swoje osiągnięcia na ponadregionalnych festiwalach ),
  • uatrakcyjnienie funkcji szkoły w środowisku,
  • rozwijanie szkolnego ruchu naukowego,
  • zainteresowanie środowiska projektami realizowanymi przez szkołę,
  • atrakcyjne i bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,
  • uzupełnienie bazy szkolnej o sprzęt i oprzyrządowanie do przedmiotów matematyczno- przyrodniczych ( średnio dla szkoły na kwotę ponad 20.000 złotych)
  • podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć szkolnych metodami aktywizującymi ,szczególnie metodą projektów.

 

Więcej informacji:http://www.cdn.edu.pl (link przenosi do innej strony)

 

Sprawozdanie z festiwalu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 w Poznaniu


27 marca  2012 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Poznaniu w ramach realizowanego projektu „Zrozumieć świat”- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych  odbyły się festiwale szkolne dla klas IV i klas V, podczas których podsumowano projekty realizowane w roku szkolnym 2011/2012.
W poziomie klas IV uczniowie zaprezentowali projekty:  „Jestem badaczem przyrody”, „Park Wilsona – miejsce zabaw i wypoczynku”, „Poznajemy najbliższe otoczenie przy pomocy przyrządów (interfejsy)”,„Jak należy się uczyć?”, „Fizyka aero show- dlaczego ciała latają ?”, „Jestem prezenterem pogody”, „Las i jego mieszkańcy”.
W poziomie klas V uczniowie zaprezentowali projekty: „Wakacje moich marzeń”, „Od źródeł do kranu”, „Stan środowiska naszej szkoły”, „ABC konsumenta- świadome zakupy wpływają na stan środowiska i nasze zdrowie”, „Polska – nasz kraj”.
W auli została przygotowana przez uczniów klas IV i V, biorących udział w projekcie wystawa dla wszystkich uczniów szkoły i rodziców. Zaprezentowano na niej wytwory pracy dzieci (zielniki, plany , raporty, plakaty itp.).

 

Dnia 12.04.2012 r. uczniowie klasa czwartych,  w ramach Projektu „Zrozumieć Świat – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych” brali udział w wycieczce na lotnisko w Kobylnicy (Ligowiec).
Podczas wycieczki dzieci zwiedzały lotnisko, zaznajomiły się ze sprzętem lotniczym, miały możliwość zapoznania się z jego funkcjonowaniem.
Ponadto uczniowie prowadzili pomiary i obserwacje w lesie, poznawali warstwy lasu a także poszczególne gatunki drzew i krzewów.

 

12 maja 2013 r.

W niedzielę 12 maja w Dymaczewie Nowym odbyła się wojewódzka Olimpiada połączona z Festiwalem dla uczniów klas VI szkół biorących udział w Projekcie “Zrozumieć Świat” z terenu województwa wielkopolskiego.
W ramach Olimpiady przeprowadzony został test wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych.
Do etapu ponadregionalnego Olimpiady zakwalifikowało się dwóch uczniów z naszej szkoły:
Michał Chojnowski i Bartosz Jerzykowski. Gratulujemy!
 

Zmień kontrast