SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Rady na odpadySprawozdanie merytoryczne z realizacji

„Niebieskie granty Volkswagen Poznań” edycja 2013/2014 logo

 

Nazwa projektu: „Rady na odpady”
http://niebieskiegranty.pl/ (link przenosi do innej strony)  (patrz: zakładka - realizacje Poznań)


1. Podsumowanie zakładanych celów projektu.

Poszerzenie wiedzy na temat segregacji odpadów  i recyklingu wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy dotyczącej segregacji odpadów, poprzez podejmowanie własnych działań na rzecz zmniejszenia ilości śmieci w szkole, domu i okolicy.
Wyposażenie szkoły w pojemniki do segregacji odpadów.
Zakupienie i zasadzenie roślin na terenach przyszkolnych.
Zdobycie wiedzy na temat wzrostu i pielęgnacji  roślin.
Celem projektu było zmotywowanie i zaktywizowanie uczniów, rodziców i pracowników szkoły do segregowania odpadów oraz podjęcie działań zmierzających do upiększenia przyszkolnych miejsc zielonych. Zależało nam na uświadomieniu wszystkim adresatom projektu jak ważne jest dla naszego życia poszanowanie i ochrona środowiska lokalnego. W ramach projektu zaplanowaliśmy szereg działań, które  miały doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych celów.
Cele te osiągnęliśmy poprzez różnorodne, atrakcyjne dla adresatów projektu działania. takie jak: zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III i klas IV-VI „Co to są śmieci i jak się ich pozbyć?”, zakup pojemników do segregowania odpadów, wycieczki edukacyjne do miejsc, w których składuje się i przetwarza odpady, organizację przedstawienia ekologicznego, licznych konkursów, zbiórkę surowców wtórnych.
W celu dotarcia  do jak największej grupy osób zorganizowaliśmy  międzyszkolną debatę na temat  „Ekologia zaczyna się
w naszych domach” , na którą zaprosiliśmy  uczniów szkół  łazarskich  i  gości z Rady Osiedla św. Łazarza, Rady Miasta Poznania i Rady Rodziców SP9. W jej trakcie  odbyły się warsztaty, podczas których wypracowane zostały propozycje działań mających na celu poprawę wizerunku osiedla.
W wyniku podjętych działań uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą segregowania odpadów, sposobów ich recyklingu i stosują je w codziennym życiu.
Ponadto  udało nam się upiększyć tereny przyszkolne, poprzez zakup i zasadzenie różnych roślin przez uczniów i ich rodziców.

2. Realizacja projektu:

 • We wrześniu 2013 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji  „Sprzątanie świata”. Klasy I-VI chętnie  uczestniczyły w sprzątaniu terenów przyszkolnych i  terenów Parku Kasprowicza.    Wszystkie dzieci stawiły się w odpowiednim stroju, przed wyjściem zabrały ze sobą worki  na śmieci i rękawiczki ochronne.  Akcja przebiegła zgodnie z planem, a zebrane odpady uczniowie złożyli w wyznaczonych miejscach.
 • W październiku 2013 r. w poziomach klas IV, V i VI odbyły się zajęcia edukacyjne pod hasłem: „Co to są śmieci i jak się ich pozbywać?”. Uczniowie poznali znaczenie najważniejszych pojęć związanych z gospodarowaniem odpadami, sposobami ich zmniejszania, segregowania, utylizacji i recyklingiem. W trakcie zajęć odbyły się liczne konkursy o tematyce ekologicznej. W poziomie klas IV klasa największą wiedzą i umiejętnościami wykazała się klasa IV b, w poziomie klas V zwyciężyła  klasa V a,  a  w poziomie  klas VI- klasa VI a. Uczestnicy zajęć postanowili wdrożyć w codzienne życie w domu i w szkole zasady segregacji a także inne działania na rzecz ochrony przyrody.
 • W październiku 2013 r. przygotowana została gazetka informacyjna dla uczniów  i rodziców „Jak długo trwam?”. W formie wystawy,  przedstawiono „żywot” różnych produktów codziennego użytku.
 • W październiku 2013 r. uczniowie klas piątych wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych do firmy Aquanet,  „Od źródeł do kranu”. W trakcie przebytej ścieżki edukacyjnej uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę ekologiczną i dowiedzieć się: w jaki sposób woda krąży w przyrodzie ,w  jakiej postaci występuje, skąd się bierze w kranie, jak człowiek ją wykorzystuje, komu jest potrzebna i, jakie znaczenie ma a dla człowieka. Uczniowie dowiedzieli s co to są ścieki, jak zmienić  ścieki w czystą wodę. Na zakończenie wycieczki każdy uczeń otrzymał drobny upominek związany  z tematyką spotkania.
 • W  październiku 2013 r.  z funduszy otrzymanych w ramach „Niebieskiego Grantu” Volkswagen Poznań do każdej sali lekcyjnej, pomieszczeń administracji i obsługi, gabinetów dyrektora, wicedyrektora i pani pielęgniarki zakupione zostały pojemniki  do segregacji odpadów. Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 zapoznani zostali  z zasadami dotyczącymi właściwego ich segregowania.
 • W października 2013 r. uczniowie klas szóstych wzięli udział w wycieczce edukacyjnej na Składowisko Odpadów Komunalnych w Suchym Lesie i do Rezerwatu Meteoryt Morasko. W trakcie zajęć w terenie dzieci miały możliwość sprawdzenia, gdzie trafiają odpady z naszych domów. Dowiedziały się również, co możemy zrobić, aby zmniejszyć ilość i objętość wytwarzanych przez nas śmieci oraz co dzieje się z odpadami wyrzucanymi do pojemników. Dużą atrakcją okazała się również wizyta w jednym z dwóch na terenie Europy miejsc upadku meteorytu- Rezerwacie Przyrody " Meteoryt Morasko". Uczniowie poznali historię tego niezwykłego miejsca. Podczas całej wycieczki prowadzili też obserwacje przyrodnicze i dokonywali licznych pomiarów.
 • W październiku 2013 r. opracowano i przeprowadzono ankiety wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły  na temat segregacji  i właściwego gospodarowania odpadami. Opracowane wyniki zostały zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej podczas Debaty Ekologicznej pod hasłem: „Ekologia zaczyna się w naszych domach”, podczas zebrań z rodzicami całej społeczności szkolnej w formie gazetki szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
 • W listopadzie  2013 r. uczniowie klas V i VI wzięli udział w zwiadzie terenowym pod hasłem „Śmieci wokół nas”. Dzieci zaopatrzone w aparaty fotograficzne, lupy oraz czujne nosy i oczy przyrodnika ruszyły w poszukiwaniu zabrudzonych i zanieczyszczonych miejsc na Łazarzu. Uczniowie wykazali się ogromną spostrzegawczością. Zauważyli i sfotografowali kilka miejsc, które wymagają uporządkowania. Dzieci także sfotografowały miejsca, które pod względem porządku i estetyki mogą być wzorem do naśladowania. Oto przykłady pozytywnego i negatywnego działania w środowisku, jakie zostały zaobserwowane przez uczniów.
 • W listopadzie 2013 r. uczniowie w oparciu o materiały zebrane w czasie zwiadu terenowego przygotowali prezentację multimedialną „Blaski i cienie Łazarza”, która była zaprezentowana podczas Debacie Ekologicznej pod hasłem: „Ekologia zaczyna się w naszych domach” i była punktem wyjścia do zajęć warsztatowych uczniów szkół grunwaldzkich.
 • W listopadzie 2013 r. uczniowie klas I-III wzięli udział w zajęciach pt. „Co to są śmieci i jak się ich pozbyć”. Na spotkaniu dzieci przypomniały sobie zasady segregowania odpadów, wymieniały jakie są rodzaje odpadów i do jakich pojemników trzeba je wrzucać. Uczniowie dyskutowali, dlaczego należy dbać o środowisko przyrodnicze i co należy robić, aby zmniejszyć ilość produkowanych śmieci. Uczniowie dowiedzieli się także, co dzieje się z posegregowanymi odpadami i do czego powtórnie się je wykorzystuje. Dzieci utrwaliły pojęcie słowa „recykling” i jego znaczenie dla środowiska. Uczniowie obejrzeli film pt. „Felka rady jak segregować odpady”. Na zajęciach został także przeprowadzony konkurs plastyczny. Chętne dzieci mogły wykonać rysunki dotyczące segregowania odpadów.
 • W listopadzie i grudniu 2013 r. zbieraliśmy dary na rzecz schroniska zwierząt w Poznaniu. Dzięki zaangażowaniu dużej grupy uczniów udało się zebrać i przekazać dla zwierząt karmę, miski, zabawki oraz  koce i ręczniki.
 • W grudniu 2013 r. przeprowadzono na terenie szkoły przedświąteczną zbiórkę zabawek, odzieży i książek dla dzieci. Uczniowie wszystkich klas włączyli się w tę akcję.  Zebrane dary przekazano dzieciom z Domu Dziecka.
 • W grudniu 2013 r.  uczniowie klas VI  brali udział w zajęciach warsztatowych na temat zrównoważonego rozwoju zorganizowanych  i przeprowadzonych przez pracownika Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła.
 • W grudniu 2013 r.  odbyła się Debata Ekologiczna pod hasłem: „Ekologia zaczyna się w naszych domach”. Spotkanie, w którym udział wzięli uczniowie, przedstawiciele sześciu grunwaldzkich podstawówek wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Osiedla   św. Łazarza, Rady Miasta Poznania, Wydziału Oświaty Miasta Poznania, Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, działu komunikacji firmy Volkswagen Poznań oraz przewodniczący Rady Rodziców działającej przy SP9, przybrało charakter warsztatów ekologicznych, których efektem końcowym był zredagowany przez uczniów list otwarty, skierowany do Prezydenta Miasta Poznania. W piśmie dzieci podkreśliły fakt, iż zauważają pozytywne zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu; wiele zadbanych, zielonych i uroczych zakątków dzielnicy Łazarz. Jednocześnie zwróciły się    z prośbą do władz miasta o zwiększenie ilości pojemników do segregacji odpadów, wybudowanie toalet dla zwierząt oraz zagospodarowanie terenów zaniedbanych  i zanieczyszczonych. Patronat honorowy nad debatą objął  Związek Międzygminny „Gospodarka odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 •  W grudniu 2013 r. delegacja uczniów naszej szkoły spotkała  się z wiceprezydentem Poznania Mirosławem Kruszyńskim, by przekazać mu apel o zwiększenie możliwości działań ekologicznych: zachęcenie mieszkańców do przesiadki na rower, niemarnowanie jedzenia i chodzenie na zakupy z własną torbą wielokrotnego użytku. Uczniowie poprosili o postawienie na Łazarzu większej ilości koszy do segregacji śmieci i posadzenie więcej ilości drzew i krzewów.   W odpowiedzi na list - petycję skierowaną do Prezydenta Miasta Poznania, z prośbą do władz miasta, o zwiększenie ilości pojemników do segregacji odpadów, wybudowanie toalet dla zwierząt oraz zagospodarowanie terenów zaniedbanych i zanieczyszczonych, otrzymaliśmy odpowiedż od pana Prezydenta Ryszarda Grobelnego:
 • W grudniu 2013 r. petycja uczniów szkół grunwaldzkich do Pana Prezydenta miasta Poznania została przekazana do Rady Osiedla św. Łazarza, która na sesji w dniu 26 lutego 2014 r. wypracowała wnioski w sprawie Debaty Ekologicznej.
 • W luty 2014r. odbyła się karnawałowa dyskoteka dla klas starszych. Zabawę zapoczątkował konkurs mody ekologicznej. Brało w nim udział 17 uczniów klas IV, V i VI. Uczestnicy wystąpili w strojach przygotowanych z surowców wtórnych: foli plastykowej, aluminiowej, papieru, kartonów, plastykowych butelek, słomek, nakrętek, resztek materiału itp. Przedstawione kreacje były różnorodne, kolorowe i fascynujące w swojej formie.  Obecni na pokazie rodzice, uczniowie oraz  nauczyciele podziwiali i gorąco oklaskiwali uczestników konkursu. Dla zwycięzców przygotowano nagrody.
 •  W kwietniu uczniowie klas IV-VI brali udział w projekcie matematycznym „Matematyka wspiera ekologię”. Wszyscy wykonywali zadania, które polegały na wykonaniu planu mieszkania w skali 1:100. Mieli na nim zaznaczyć punkty świetlne i punkty segregacji odpadów oraz punkty gdzie zastosowano żarówki energooszczędne. Następnie obliczali co się bardziej „opłaca”- kąpiel w wannie czy pod prysznicem oraz podawali przykłady, w jaki sposób można zmniejszyć zużycie wody w domach. Prace uczniowskie zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej.
 • W kwietniu 2014 roku uczniowie klas V i VI uczestniczyli w spotkaniu z panem Leszkiem Kurkiem - dyrektorem Wydziały Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Pan Kurek opowiadał uczniom o różnorodnych działaniach podejmowanych przez ludzi w celu ochrony środowiska. Dzieci także wymieniały swoje doświadczenia związane z ochroną przyrody. Na spotkaniu zostały omówione różne tematy, które bliskie są wszystkim ekologom min. segregacja odpadów, recykling, zieleń w mieście, niebezpieczeństwo hałasu, zanieczyszczenie miasta przez samochody, a także dlaczego należy sprzątać po swoich czworonożnych przyjaciołach.Pan Kurek mówił także o bardzo ważnych działaniach tj. budowa spalarni śmieci i wytwarzanie energii odnawialnej, które są w przyszłości niezbędne, a nawet konieczne. Dzieci wymieniały sposoby ekonomicznego gospodarowania energią elektryczną i wodą, której niestety jest coraz mniej. Wspólnie z panem Kurkiem dzieci poszukiwały innych rozwiązań, które mogą przyczynić się do ograniczenia w życiu codziennym zużycia wody i energii.Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się także co to jest sprawiedliwy handel i dlaczego powinien być ważnym zagadnieniem dla każdego mieszkańca naszej planety. Dlaczego należy taki sposób handlu stosować i popierać.Uczniowie wzięli udział w konkursie dotyczącym wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, a nagrodami były podarowane przez p. Kurka liczne upominki i słodkie niespodzianki. Spotkanie było bardzo interesujące i przebiegło w miłej atmosferze. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali gościa, który potrafił wspaniale opowiadać o ważnych i trudnych tematach ekologicznych. Dzieci poprosiły pana Kurka o następną lekcję, spotkanie z ekologią. W spotkaniu uczestniczyli także pan Wojciech Wośkowiak - radny Miasta Poznania i Osiedla św. Łazarza.
 • W kwietniu 2014 r. uczniowie naszej szkoły solidnie wzięli się do pracy przy sadzeniu roślin ozdobnych na boisku szkolnym. Pracy było bardzo, bardzo dużo. Najpierw trzeba było skopać, wyrównać ziemię i dobrze ją spulchnić. Po tych pierwszych pracach ogrodniczych, uczniowie wzięli się za projektowanie ogrodu, planowanie gdzie będą posadzone rośliny tj. bluszcze, rumianki, barwinki, berberysy i in. Przy okazji zakładania rabaty uczniowie mieli okazję przypomnieć i utrwalić wiele ważnych wiadomości ze świata roślin. Lekcje w terenie, na świeżym powietrzu są nie tylko nauką, ale przede wszystkim ciekawym, pożytecznym spędzeniem czasu wśród rówieśników. Podczas wspólnej pracy mogliśmy lepiej poznać się, bawić i uczyć się zgodnej współpracy. Prawie wszyscy uczniowie chętnie pomagali przy sadzeniu roślin. Nawet dzieci z „zerówki” z zapałem przystąpiły do pracy. Wszyscy zgodnie obiecali, że będą czujnie opiekować się roślinami, dbać o nie, podlewać i wyrywać chwasty.
 • W kwietniu klasy I-VI uczestniczyły w akcji „Wiosenne porządki”. Po zapoznaniu z celami  i planem działań uczniowie sprzątali rozległe tereny Parku Kasprowicza. Zebrane z trawników i alei parkowych odpady uczniowie złożyli w wyznaczonym miejscu.
 • W kwietniu 2014 r. uczniowie klas IV-VI projektowali tabliczki informacyjne o roślinach, które zostały posadzone w szkolnym ogrodzie.
 • W maju 2014 r. zorganizowany został konkurs wiedzy na temat segregacji odpadów i recyklingu dla uczniów klas I-VI. Uczniowie wykazali się wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami.
 • W maju 2014 r. odbyły się zajęcia dla uczniów klas I-VI pt. „Odpady komunalne jako problem i zagrożenie dla środowiska naturalnego” zorganizowane i przeprowadzone przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego .
 •  W maju 2014r, uczniowie wzięli udział w konkursie, który polegał na przetwarzaniu surowców. I to nie byle jakim. Celem konkursu było wymyślenie, zaprojektowanie i wykonanie zabawek z surowców wtórnych. Temat konkursu brzmiał „Ze starego coś nowego”. Pomysłowość dzieci była nadzwyczajna. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i humorem zabrali się za tworzenie zabawek. Na wystawie, która została wyeksponowana w holu szkoły, pysznił się miś z folii bąbelkowej, uśmiechały się lalki powstałe z gałganków i plastikowych butelek po napojach, a kukiełki z rolek od papieru toaletowego „grały” w warcaby zrobione z nakrętek. Do udziału w konkursie chętnie włączyli się rodzice naszych uczniów. Tym razem nie chodziło o samodzielność wykonania prac, która jest tak ważna na lekcjach, ale o wspólne działania rodziców i dzieci.
 • W czerwcu 2014 roku uczniowie klas piątych i szóstych (uczęszczający na zajęcia kółka teatralnego) zaprezentowali swoją wiedzę oraz umiejętnościami na temat ekologii i ochrony środowiska naturalnego w  przedstawieniu pt. „Ludzie chronią środowisko? Sterta śmieci – skąd to wszystko” przygotowanym pod kierunkiem p. J. Gabryelczyk. Spektakl obejrzeli wszyscy uczniowie klas I – VI. Dzięki udziałowi w wydarzeniu – dramie wszystkie dzieci wyraziły swoją gotowość i potrzebę chronienia najbliższego środowiska naturalnego.
 • Przez cały rok szkolny trwała rywalizacja międzyklasowa i indywidualna w zbiórce makulatury zakończona wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzcy oraz zbiórka nakrętek plastikowych i przekazanie ich na pomoc osobom niepełnosprawnym.
 • Przez cały rok szkolny realizowane były działania w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich dla uczniów klas III „Moje miasto bez elektrośmieci”
 • W maju 2014 r. odbył się konkurs plastyczny  pod hasłem „Najpiękniejszy, zielony skwer przed szkołą” dla uczniów klas IV-VI.
 • W czerwcu 2014 roku, w szkolnej auli, spotkali się uczniowie klas I – VI, by podsumować swoje całoroczne działania związane z projektem „Niebieskie Granty – Volokswagen”. Uczniowie odpowiadali na konkursowe pytania, po obejrzeniu multimedialnej prezentacji pt. „Niebieskie Granty – Volkswagen – podsumowanie działań 2014” przygotowanej przez p. J. Gabryelczyk. W ten sposób dzieci nie tylko rywalizowały między sobą, ale także utrwaliły zdobyte wiadomości na temat ochrony swojego najbliższego środowiska naturalnego.

3. Osiągnięte efekty projektu (ekologiczne, rzeczowe i medialne).
Ekologiczne:
czysty, zielony teren wokół szkoły
zebrane i posegregowane surowce wtórne
Rzeczowe:
pojemniki do segregacji odpadów do wszystkich sal lekcyjnych,  pomieszczeń obsługi i administracji
posadzone rośliny ozdobne wokół szkoły
prace uczniowskie (plastyczne, zabawki ekologiczne, ubrania ekologiczne,)
Medialne:
zdjęcia z przedstawienia ekologicznego na temat segregacji śmieci pt. „Ludzie chronią środowisko? Sterta śmieci-skąd to wszystko?”
artykuły w prasie, na portalach internetowych, na stronie internetowej szkoły, informacje w telewizji lokalnej WTK
dokumentacja fotograficzna
prezentacje multimedialne
Merytoryczne:
poszerzenie wiedzy na temat segregacji odpadów  i recyklingu wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy dotyczącej segregacji odpadów oraz podejmowanie własnych działań na rzecz zmniejszenia ilości śmieci w szkole, domu i okolicy.

4. Działania, które nie zostały zrealizowane:
Spotkanie z ogrodnikiem dla uczniów klas I-III i IV-VI (pogadanka na temat wzrostu i pielęgnacji roślin, które zostaną posadzone na terenach w okolicy szkoły) – zaplanowane spotkanie nie doszło do skutku ze względu na nieprzewidziane obowiązki służbowe pani ogrodnik. W zamian dzieci otrzymały list, w którym zostały zapoznane z zasadami sadzenia i pielęgnowania roślin w szkolnym ogródku.
Przygotowanie ulotek dla rodziców i mieszkańców Łazarza informujących o potrzebie i sposobie segregacji odpadów oraz zachęcających do stosowania poznanych zasad ( praca grupowa z wykorzystaniem programów graficznych, rozniesienie ulotek do sklepów i instytucji znajdujących się na Łazarzu i rozdanie ich rodzicom uczniów  i mieszkańcom osiedla) – zadanie spotkało się z niewielkim zainteresowaniem uczniów, poziom wykonania ulotek był niezadawalający.

5.  Podmioty, którymi szkoła nawiązała współpracę podczas realizacji projektu:
Rada Osiedla św. Łazarza, która wsparła szkołę poprzez dofinansowanie zakupu roślin  i pojemników na śmieci,
Spółka Aquanet SA w Poznaniu poprzez umożliwienie uczniom naszej szkoły zwiedzania ujęcia wody dla miasta Poznania, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz przygotowanie dla uczniów zajęć edukacyjnych,
Składowisko Odpadów Komunalnych poprzez umożliwienie uczniom naszej szkoły zapoznania się z zasadami składowania odpadów, segregacji i ich recyklingu,
Związek Międzygminny „ Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” poprzez patronat honorowy,
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów naszej szkoły klas I-VI „Odpady komunalne jako problem i zagrożenie dla środowiska naturalnego”,
Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów naszej szkoły klas VI na temat zrównoważonego rozwoju
Rada Miasta Poznania- p. Wojciech Wośkowiak.
6. Liczba uczestników biorących udział w projekcie
Liczba uczestników bezpośrednio zaangażowanych w realizacje projektu wynosiła:
ok. 350 uczniów,
 ok. 350 rodziców (ankieta, jej podsumowanie i zapoznanie z wynikami, bieżąca prezentacja działań realizowanych
w ramach projektu na zebraniach z rodzicami, przedstawienie o tematyce ekologicznej)
ok. 40 nauczycieli,
ok. 15 pracowników obsługi i administracji,
Radny miasta Poznania – p. Wojciech Wośkowiak
Rada Osiedla św. Łazarza dofinansowanie zakupu roślin
Liczba uczestników pośrednio zaangażowanych w realizacje projektu wynosiła:
20 uczniów szkół Grunwaldu (biorących udział w debacie ekologicznej),
5 nauczycieli szkół Grunwaldu (biorących udział w debacie ekologicznej),
pracownicy firmy Aqanet i Składowiska Odpadów Komunalnych dla miasta Poznania, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła,
czytelnicy informacji prasowych i odbiorcy programów na temat działań podejmowanych w Szkole Podstawowej nr 9 w związku z realizacją projektu „Niebieskie granty Volkswagen Poznań”,

Zdecydowaną większość działań zaplanowanych w projekcie udało się zrealizować. Działania zmierzające do zmiany postaw nie mogą być jednorazowe. Dlatego wiele z nich wejdzie do stałego kalendarza wydarzeń w naszej szkole. Planujemy nadal brać udział w akcjach „Sprzątanie świata” i „Wiosenne porządki”. Zakupione pojemniki do segregowania odpadów nadal będą wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Planujemy co roku we wrześniu zapoznawać nowe klasy i przypominać starszym uczniom opracowane w szkole zasady segregowania odpadów i stosować je w codziennym życiu.
Jako najbardziej atrakcyjne dla uczestników uważamy te działania, które dawały uczniom możliwość wyjścia poza teren szkoły (wycieczki edukacyjne) i możliwość kontaktu z osobami z zewnątrz, na co dzień zajmującymi się ochroną środowiska. Dlatego klasy V i VI wezmą udział w wycieczkach edukacyjnych na Składowisko Odpadów Komunalnych i do Spółki  Aquanet SA (ujęcia wody dla miasta Poznania, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków). Zamierzamy również kontynuować spotkania z ciekawymi ludźmi z miasta Poznania, którzy zajmują się ochroną środowiska, będziemy również kontynuowali współpracę z radą Osiedla św. Łazarza i Radą Miasta Poznania.
Zakupione i zasadzone rośliny wymagają całorocznej troski i pielęgnacji naszych uczniów- planujemy ustalenie dyżurów dla klas.

Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynęła na działalność szkoły. Zaktywizowała liczne grupy: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły do działania na rzecz środowiska naturalnego. Poza działaniami zaplanowanymi w projekcie, dzięki większemu zaangażowaniu nauczycieli udało się  zrealizować działania dodatkowe, bardzo atrakcyjne dla uczniów np. spotkanie z panem Leszkiem Kurkiem - dyrektorem Wydziały Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, zajęcia dla uczniów naszej szkoły klas I-VI „Odpady komunalne jako problem i zagrożenie dla środowiska naturalnego” zorganizowane i przeprowadzone przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz zajęcia na temat zrównoważonego rozwoju zorganizowane  i przeprowadzone przez pracownika Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła. Przystąpiliśmy również do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich dla uczniów klas III „Moje miasto bez elektrośmieci”. W grudniu 2013 r. delegacja uczniów naszej szkoły spotkała  się z wiceprezydentem Poznania Mirosławem Kruszyńskim, by przekazać mu apel o zwiększenie możliwości działań ekologicznych.

Naszymi działaniami zainteresowali się również uczniowie i nauczyciele szkół grunwaldzkich, którzy brali udział w Debacie Ekologicznej oraz Radny Miasta Poznania p. Wojciech Wośkowiak. Jak już wspomnieliśmy w punkcie 8, wiele działań zostało ocenionych przez uczniów, rodziców i nauczycieli za bardzo wartościowe i atrakcyjne i dlatego zostały zaplanowane do kontynuacji w kolejnym roku szkolny.
Informacje zamieszczone w mediach na temat działalności szkoły przy realizacji projektu przyczyniły się do promocji szkoły i poprawy jej wizerunku w środowisku.

Informacje nt. Programu
1. Program został bardzo wysoko oceniony przez społeczność szkolną. Idea  i cele programu bardzo dobrze wpisuje się w potrzeby i zadania szkoły, której celem jest nie tylko dostarczanie uczniom wiadomości ale również kształtowanie umiejętności i postaw, w tym związanych z poszanowaniem zasobów naturalnych Ziemi i ochroną przyrody.  Działania realizowane zgodnie z ideą programu Niebieskie Granty przyczyniły się również  do integracji  społeczności lokalnej.
2. Uważamy, że „działania proekologiczne” to dość szerokie pojęcie i mieszczą się w nim również działania prozdrowotne. Mając na uwadze specyfikę środowiska, w którym działa szkoła chcielibyśmy realizować projekty prozdrowotne.
3. Formuła konkursu jest jasna i czytelna. Przed ogłoszeniem konkursu odbywa się fachowe i rzetelne szkolenie przygotowujące do pisania wniosku. Na każdym etapie realizacji projektu szkoła może liczyć na pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu wszelkich napotkanych trudności.

Zmień kontrast