SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

AKTYWNA EDUKACJA


 REALIZACJA PROGRAMU W NASZEJ SZKOLE

Decyzją DyrektoraSzkoły Podstawowej nr 9 im. dra Franciszka Witaszka w Poznaniu, w roku szkolnym 2014/2015, przystąpiliśmy do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej Aktywna edukacja.

Głównym celem programu jest wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.

Program Aktywna edukacja jest prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”.               Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.

Ogromny postęp technologiczny, jaki zaszedł w ostatnich latach, każe zastanowić się nad tym, w jaki sposób można wykorzystać narzędzia TIK w edukacji. Wielość możliwości sprzętowych i programowych powoduje, że trudno jest wybrać najlepsze rozwiązania, a następnie wdrażać je z pożytkiem dla procesu nauczania i uczenia się uczniów.

Dzieci i młodzież coraz wcześniej zapoznają się z nowoczesnymi technologiami. Szybkie komputery, szerokopasmowy dostęp do Internetu czy technologie mobilne są dla nich codziennością. Szkoły nie mogą ignorować, ani tym bardziej powstrzymywać zachodzących zmian. Mogą jednak wykorzystać je z pożytkiem dla edukacji.           W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 planowane są istotne środki na cyfryzację szkół. Zakup sprzętu informatycznego wiąże się z dużymi wydatkami             i wynikającą z tego ogromną odpowiedzialnością. By zdobyć, a następnie efektywnie wykorzystać dotacje, trzeba przede wszystkim właściwie określić potrzeby szkoły w tym zakresie.

Realizacja programu odbywać się będzie poprzez:

Kurs internetowy

Nauczyciele biorący udział w programie wezmą udział w interaktywnym kursie e-learningowym. W trakcie kursu uczestnik zapoznaje się z materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla jego roli w programie, a w Cyfrowej ścieżce również realizuje opisane w kursie zadania i przedstawia ich efekty. Platforma kursu sprzyja również komunikacji między nauczycielami, co pozwala na bieżąco wspólnie omawiać wątpliwości i problemy związane z wykonywanymi zadaniami. Uczestnicy kursów otrzymują również wsparcie od mentorów oraz kierowników kursów.

Wymianę doświadczeń

Uczestnicy kursu Cyfrowa ścieżka zostaną podzieleni na lokalne zespoły wymiany doświadczeń. Każdy taki zespół spotka się dwukrotnie podczas trwania danej edycji programu, co pozwoli nauczycielom na wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z wprowadzaniem i stosowaniem TIK w edukacji. Stworzone zespoły w przyszłości będą mogły pełnić role ośrodków wspierających dla innych nauczycieli. W kursach skróconych zapewniamy inne możliwości wymiany doświadczeń. Szczególnie ciekawe są webinaria, czyli interaktywne wideokonferencje, które prowadziliśmy w kursie Idę dalej, a teraz planujemy szerzej wykorzystać je również w innych kursach.

Konferencje programowe

W każdej edycji programu odbędą się  konferencje w Warszawie – na początku, w połowie i na zakończenie edycji. O ich terminie i szczegółowym programie będziemy informować wszystkie szkoły uczestniczące w programie, odpowiednio wcześniej drogą mailową. Udział w nich nie jest obowiązkowy, rejestracja odbywa się przez Internet, obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Dobre praktyki

W ramach programu Aktywna edukacja gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy tzw. dobre praktyki, tj. przykłady ciekawego i skutecznego zastosowania TIK w edukacji. Wymiana dobrych praktyk stanowi ważny element założonego przez nas systemu współpracy między nauczycielami – chcemy, by nawet po zakończeniu programu opracowane materiały mogły służyć polepszaniu jakości kształcenia.

Poradniki TIK i samouczki

Chociaż program nie jest skoncentrowany na sprzęcie, tzn. nie przewiduje nauki obsługi urządzeń oraz stosowania konkretnych programów i aplikacji, zapewniamy nauczycielom interaktywne samouczkidostępne na różne platformy. Pozwolą one samodzielnie poznać narzędzia, które można z powodzeniem zastosować na lekcjach.

Publikacje książkowe

Dla naszych uczestników przygotowaliśmy szereg publikacji z zakresu skutecznego nauczania oraz stosowania TIK w edukacji. Będziemy je bezpłatnie kolportować wśród szkół biorących udział w programie oraz uczestników poszczególnych kursów.

[na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej: www.ceo.org.pl (link przenosi do innej strony) ]

Więcej informacji o programie na stronach internetowych:

http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/o-programie/informacje-ogolne (link przenosi do innej strony)

http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/cyfrowa-sciezka-opis-programu (link przenosi do innej strony)

Zmień kontrast