SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Samorząd Uczniowski


 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

____ Poprzez samorządność szkolną uczniowie przygotowują się do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, stają się współorganizatorami życia szkoły, czują się odpowiedzialni za siebie i innych, uczą się podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów.
              
Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest przez całą społeczność uczniowską szkoły. Kandydatów do niej zgłaszają poszczególne klasy. Podczas Dnia Samorządności prezentują oni własne programy, a ich koledzy prowadzą kampanię wyborczą. Następnie zgodnie z zasadami demokracji wybierani są członkowie RSU. Powołują oni ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. W Radzie Samorządu działają cztery sekcje: informacyjna, porządkowa, kulturalno-rozrywkowa i plastyczna. Ich zadaniem jest przygotowanie planu pracy na cały rok oraz koordynowanie jego realizacji. Organizowane są konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, akcje o charakterze edukacyjnym, dni tematyczne, wycieczki do lokalnych miejsc pamięci narodowej i pomoc koleżeńska. Prowadzona jest również rywalizacja międzyklasową.
Samorząd umożliwia uczniom prezentację ich zdolności i umiejętności w środowisku lokalnym. Staliśmy się inicjatorami współpracy samorządów uczniowskich szkół podstawowych naszej dzielnicy. Utrzymujemy kontakty z Domem Kultury „Krąg"  oraz Zarządem Rady Osiedla św. Łazarz.
 

Samorząd uczniowski naszej szkoły w konkursie „Przez samorząd szkolny do samorządności"  organizowanym przez Komisję Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania  uzyskał wyróżnienie „Za twórczy początek i udane próby krzewienia idei i zasad samorządności".

Przy RSU działa również Szkolny Wolontariat. Nasze Wolontariuszki przygotowują różne akcje charytatywne, ale również pracują na bieżąco na terenie szkoły. Cały czas  trwa akcja  „Przyjaciel Pierwszaka", w której starsze uczennice pomagają i opiekują się uczniami  z pierwszych klas.

 

 
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2016/2017


Przewodnicząca - Alicja Chmielarz

Z-ca przewodniczącej - Tymoteusz Mruk

 
Sekcja porządkowa Sekcja plastyczna
Sekcja
kulturalno-rozrywkowa
Sekcja informacyjna

 

 

Opiekunka Samorządu - Joanna Jaźwińska

 
 
PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2016/2017
 

WRZESIEŃ

 • Zebranie organizacyjne RSU i przedstawicieli samorządów klasowych
 • Zaprzysiężenie RSU
 • Inauguracja konkursu „Uczeń na medal”
 • Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka – kl. 6a, 6d

PAŹDZIERNIK

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych
 • Wielka szkolna loteria fantowa
 • Wycieczka integracyjna dla członków RSU i przedstawicieli samorządów klasowych
 • Zbiórka w ramach Światowego Dnia Zwierząt – współpraca z wolontariatem
 • Marzycielska poczta w ramach Międzynarodowego Dnia Pisania Listów i Europejskiego Dnia Seniora – współpraca z wolontariatem
 • Akcja w ramach Dnia Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów

LISTOPAD

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych
 • Przygotowanie apelu z okazji Święta Niepodległości
 • Akcja informacyjna związana ze Światowym Dniem Tolerancji (16 XI) – kl. 5a
 • Dyskoteka andrzejkowa – kl. 6a
 • Akcja w ramach Światowego Dnia Bicia Rekordów

GRUDZIEŃ

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych
 • Akcja informacyjna związana z Dniem Praw Człowieka (10 XII) – kl. 4b

STYCZEŃ

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych – podsumowanie pracy w I semestrze
 • „Dzień Śpiocha” – kl. 6a

LUTY

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych
 • Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Patrona Szkoły
 • Zabawa karnawałowa – kl. 6c
 • Poczta walentynkowa
 • Akcja w ramach Międzynarodowego Dnia Pomocy Potrzebującym – współpraca z wolontariatem

MARZEC

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych
 • „Dzień Życzliwości”- kl. 6b

KWIECIEŃ

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych
 • Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Pomnikiem Ofiar Katynia – kl.5b
 • Dzień Tańca

MAJ

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych
 • Dzień Cukierka
 • Pomoc w organizacji akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – kl.4c, 4d

CZERWIEC

 • Kino szkolne z okazji Dnia Dziecka
 • Dzień Samorządności – wybory do RSU
 • Rozstrzygnięcie konkursu „Uczeń na medal” i podsumowanie rywalizacji międzyklasowej
 • Nagroda- niespodzianka dla członków RSU i przedstawicieli samorządów klasowych
 
 
 
PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2015/2016

WRZESIEŃ

 • Zebranie organizacyjne RSU i przedstawicieli samorządów klasowych.
 • Zaprzysiężenie RSU.
 • Inauguracja konkursu „Uczeń na medal”.
 • Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka – kl. 5c, 6c

PAŹDZIERNIK

 • Zebranie  RSU i przedstawicieli samorządów klasowych.
 • Wycieczka integracyjna dla członków RSU i przedstawicieli samorządów klasowych.

LISTOPAD

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych.
 • Przygotowanie apelu z okazji Święta Niepodległości.
 • Akcja informacyjna związana ze Światowym Dniem Tolerancji (16 XI) – kl. 5d.
 • Dyskoteka andrzejkowa – kl. 6a.

GRUDZIEŃ

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych.
 • Akcja informacyjna związana z Dniem Praw Człowieka (10 XII) – kl. 5b.

STYCZEŃ

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych – podsumowanie pracy  w I semestrze.
 • „Dzień Śpiocha” – kl. 6a

LUTY

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych.
 • Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Patrona Szkoły- kl.4b
 • „Dzień tańca” – kl. 5a
 • Akcja edukacyjna związana z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego (21 II) – kl. 4a
 • Zabawa karnawałowa – kl. 6c
 • Zajęcia warsztatowe dla samorządów uczniowskich szkół podstawowych na temat ochrony
  danych osobowych i zasad funkcjonowania w cyberprzestrzeni- w ramach projektu „Twoje dane-twoja sprawa” pod patronatem GIODO

MARZEC

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych.
 • „Dzień Życzliwości”- kl. 6b

KWIECIEŃ

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych.
 • Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Pomnikiem Ofiar Katynia
  – kl.5b.
 • Pomoc w organizacji projektu edukacyjnego dla kl. I-VI związanego z rocznicą powstania
    państwowości polskiej i chrztu Polski
  .

MAJ

 • Zebranie RSU i przedstawicieli samorządów klasowych.
 • Pomoc w organizacji akcji „Cała Polska czyta dzieciom”  – kl.4c, 4d.

CZERWIEC

 • Dzień Samorządności – wybory do RSU

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016 - wydarzenia

8 września 2015 r.

 • Inauguracyjne zebranie Samorządu Uczniowskiego, podczas którego dokonano m.in. wyboru przewodniczącego RSU oraz przygotowano roczny plan pracy.

26 września 2015 r. Wycieczki po Poznaniu

 • W  sobotę, zgodnie z wieloletnią tradycją uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczkach po Poznaniu. Młodsze dzieci pod hasłem „Malarski Poznań” poznawały swoją najbliższą okolicę – Łazarz. Klasy 4-6 odkrywały tajemnice Poznania i jego mieszkańców biorąc udział w grach miejskich na terenie Ostrowa Tumskiego i Starego Rynku.

28 września 2015 r.

 • Odbyło się spotkanie nauczycieli, przedstawicieli uczniów i ich rodziców. Jego celem były konsultacje dotyczące koncepcji pracy szkoły. Uczestnicy ocenili stopień realizacji zawartych w niej działań oraz dokonali wyboru wartości szczególnie ważnych dla naszej społeczności.
 • Z okazji Dnia Chłopaka dziewczynki przygotowały niespodzianki i upominki dla swoich kolegów.
 • Odbyła się dyskoteka dla kl. 4-6 zorganizowana przez nauczycieli i Samorząd Uczniowski.

2 października 2015 r.

 • Zaprzysiężenie Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Wybrane działania  samorządu uczniowskiego:

 • samorząd jest organizatorem całorocznej rywalizacji międzyklasowej w zakresie aktywności uczniowskiej i organizacji życia klasowego i szkolnego, jest pomysłodawcą i organizatorem udziału w akcjach charytatywnych organizowanych przez Fundację „Wszystko dla dzieci", Fundację „Serce", a także wielu konkursów szkolnych,
 • z inicjatywy opiekunek samorząd kontynuuje współpracę z uczniowskimi samorządami szkół dzielnicy Grunwald - odbyły się w naszej szkole sesje samorządów, zaplanowano wspólne działania: konkursy połączone z wystawami objazdowymi prac oraz z wystawą w Domu Kultury „Krąg", rozwinięto współpracę z Zarządem Rady Osiedla Św. Łazarz,
 • artykuły redagowane przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły są publikowane na łamach kwartalnika „Głos Łazarza",
 • z okazji różnych świąt i uroczystości  uczniowie odwiedzają, z okolicznościowymi programami artystycznymi, pensjonariuszy  Domu Opieki Społecznej na ul. Sielskiej.

 

 

Konkursy organizowane przez Samorząd Uczniowski SP 9

 

 Rywalizacja międzyklasowa

 ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W RYWALIZACJI MIĘDZYKLASOWEJ

 • W rywalizacji międzyklasowej biorą udział wszystkie klasy 4-6 w trakcie trwania całego roku szkolnego.
 • W trzecim tygodniu każdego miesiąca oceniane jest wykonanie poszczególnych zadań.
 • Wyniki rywalizacji są co miesiąc umieszczane w gablocie Samorządu Uczniowskiego.
 • Dwa razy do roku wyniki rywalizacji są sumowane i brane pod uwagą przy ustalaniu Klasy Przodującej i klasy do tytułu „Najlepsi z Dziewiątki”.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia innych elementów rywalizacji poprzez głosowanie większości na zebraniu Samorządu Uczniowskiego. Wówczas zmienione zasady będą zamieszczone w gablocie SU

 

 

 

 

Zmień kontrast