SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Oddział przedszkolny


 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Od kilku lat w naszej szkole prowadzone są zajęcia w oddziałach przedszkolnych, tzw. "zerówkach".
Dzieci sześcioletnie  mają możliwość uczestniczenia  w zajęciach, w których w oparciu o "PODSTAWĘ PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, zapewnia się im  opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej".
Zgodnie z powyższą PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ - " celem wychowania przedszkolnego jest :
1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej."
Zajęcia w "zerówce" prowadzą wykwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego. Dzieci objęte są pomocą psychologa, pedagoga i logopedy.
Oddziały przedszkolne  mają zajęcia w wydzielonej części szkoły, w której nie przebywają uczniowie starsi. Szafki odzieżowe i ławeczki w holu zapewniają małym dzieciom komfort przy rozbieraniu i ubieraniu się. 
 
 
Pomieszczenia wyposażone w odpowiednie meble i zabawki oraz miejsca rekreacyjne są przystosowane do pracy z dziećmi 5 i 6 letnimi.
 
 
 
Oddzielna łazienka jest przystosowana do wzrostu dzieci.
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Zmień kontrast