SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Bezpieczna szkoła


BEZPIECZNIE - TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ - policyjny program edukacyjny dla dzieci

Na mocy porozumienia z Komendą Miejską Policji w Poznaniu nasza szkoła przystąpiła do programu BEZPIECZNIE - TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ. Porozumienie ma charakter ciągły i jest bezterminowe, a kolejne roczniki klas pierwszych będą wchodziły do programu automatycznie.

Uroczystość podpisania porozumienia Porozumienie na rzecz poprawy bezpieczeństwa

 BEZPIECZNIE - TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ jest programem edukacyjno - profilaktycznym, skierowanym do uczniów klas I-III szkół podstawowych, który kontynuuje zadania zakończonego w 2011 roku projektu ,,Z Pyrkiem bezpieczniej”. Program wyznacza kierunki działania wielkopolskiej Policji w szkołach podstawowych w zakresie bezpieczeństwa najmłodszych i zakłada stałą współpracę policjantów z placówkami oświatowymi. Policjanci będą odwiedzać szkoły, w których przeprowadzą spotkania, szkolenia oraz konsultacje. Program został opracowany we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Podejmowane działania, realizowane przez wychowawców, przy wsparciu ze strony policji, mają wyposażyć najmłodszych uczniów naszej szkoły w umiejętności i nawyki rozpoznawania oraz zapobiegania zagrożeniom. Realizacja programu ma na celu budowanie świadomości o odpowiedzialności, znajomości zachowywania się w sytuacji zagrożenia, kreowanie pozytywnych wartości, kształtowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W klasach pierwszych uczniom przekazywana będzie wiedza obejmująca takie zakresy tematyczne jak: „bezpieczna droga”, „zabawa – ale jaka?”, „sam w domu”, „obcy”, a także dodatkowo zasady bezpieczeństwa związane z okresem letnim i zimowym.

Drugi etap dla klas II polegać będzie na pogłębianiu i rozszerzaniu wiedzy przekazanej w pierwszym etapie.

Etap trzeci przeznaczony dla klas III obejmie zakresy tematyczne: „mój wolny czas”, „niebezpieczne przedmioty”, „szukam pomocy”, „gry dydaktyczne”.

Patronat honorowy programu objęli:

Wojewoda Wielkopolski,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

 


 

Przypomnienie wybranych ustaleń dotyczących postępowania i zachowania uczniów
Szkoły Podstawowej nr 9

 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Szkoły (min. zasad poruszania się na terenie szkoły w czasie przerw, grzecznego i kulturalnego zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów; bezwzględnego przestrzegania nakazu przebywania w trakcie przerw przed salą, w której odbędzie się następna lekcja, zakazu przebywania uczniów klas IV-VI na korytarzu I piętra szkoły; bezwzględnego zakazu agresywnego zachowania wobec koleżanek i kolegów - poniżania ich, obrażania i pozbawiania poczucia bezpieczeństwa; właściwego zachowania w czasie uroczystości szkolnych). Uczniowie, którzy nie będą przestrzegali ustaleń zawartych w Regulaminie Szkoły, poniosą konsekwencje swojego zachowania. Wobec nich podjęte zostaną różnorodne działania wychowawcze. Jeżeli nie przyniosą one oczekiwanych efektów i nie spowodują poprawy zachowania, uczniowie upomnieni zostaną publicznie (w obecności wszystkich uczniów), ukarani naganą, otrzymają obniżoną ocenę zachowania.
 2. Na ocenę zachowania wpływa również zachowanie ucznia poza szkołą. Niestosowne zachowanie, używanie wulgarnych słów, niszczenie mienia, agresja, wywoływanie konfliktów i uczestniczenie w nich - uwzględnione będą  przy ustalaniu oceny zachowania. Uwagę uczniowi ma prawo zwrócić każdy nauczyciel lub pracownik szkoły.
 3. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów przedmioty wartościowe. Przed każdymi zajęciami wychowania fizycznego uczniowie zobowiązani są oddać do depozytu przedmioty wartościowe nauczycielowi wf.
 4. Za niewłaściwe zachowanie ucznia na terenie szkoły i poza nią – niszczenie mienia, agresywne zachowania, znieważanie i zagrażanie poczuciu bezpieczeństwa innych – dyrekcja szkoły oraz instytucje zewnętrzne, np. policja, sąd, odpowiedzialnością obciążać będą rodziców uczniów.
 5. Ustalono w Regulaminie Szkoły kolejność osób, do których należy zwracać się o pomoc w trudnych sytuacjach: nauczyciel, wychowawca klasy, rodzice, pedagog szkolny, wicedyrektor szkoły, dyrektor szkoły.
 6. Uczniowie zobowiązani są do systematycznego i punktualnego uczęszczania na lekcje i zajęcia dodatkowe.
 7. W przypadku spóźnienia czy nieobecności uczeń zobowiązany jest  przedstawić  wychowawcy lub nauczycielowi przedmiotu usprawiedliwienie pisemne od rodziców bądź prawnych opiekunów.
 8. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania dzienniczka wykonanego zgodnie z obowiązującym wzorem w SP9. Dzienniczek musi zawierać: stempel szkoły, imię i nazwisko ucznia, wzory podpisów rodziców, tabele do ocen z wszystkich przedmiotów, miejsce na pochwały, nagany i inną korespondencję z rodzicami. Umieszczenie innych danych, w tym danych kontaktowych, szkoła pozostawia do decyzji rodziców, Za pośrednictwem dzienniczka uczniowie systematycznie przekazują informacje nauczycielom i rodzicom.
 9. Uczniowie winni z szacunkiem i kulturalnie odnosić się do kolegów, nauczycieli i innych osób  zarówno w szkole jak i poza nią.
 10. W trudnych sytuacjach uczniowie powinni chętnie pomagać innym, a w przypadku zachowań agresywnych zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia nauczycieli, pracowników szkoły lub innych osób dorosłych w celu natychmiastowego udzielenia pomocy osobom poszkodowanym.

 

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w szkole przypominamy dotychczasowe ustalenia porządkowe i informujemy o wprowadzanych dodatkowych zabezpieczeniach:

 1. przed lekcjami dzieci wchodzą do szkoły wejściem od ulicy Calliera, po czym udają się samodzielnie do szatni (bez opiekunów),
 2. szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów tylko w godzinach określonych planem zajęć,
 3. w związku z tym, że nie ma możliwości zapewnienia opieki w czasie wykraczającym poza godziny określone planem zajęć, uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły punktualnie, bez zbędnego zapasu czasu do rozpoczęcia zajęć i opuszczać ją bezpośrednio po zajęciach,
 4. podczas lekcji wejście przez szatnię jest zamknięte; uczniowie spóźnieni wchodzą do szkoły wejściem głównym i są odprowadzani do sal,
 5. podczas długiej przerwy spędzanej przez uczniów na głównej płycie boiska, brama od ulicy Calliera jest zamknięta,
 6. dzieci kończące przed lub rozpoczynające zajęcia po długiej przerwie korzystają z wejścia głównego,
 7. boiska sportowe i plac zabaw podczas trwania zajęć szkolnych (od 7.00 do 16.00) są przeznaczone wyłącznie dla grup uczniów pod opieką nauczyciela; w pozostałym czasie furtka będzie otwarta i teren będzie dostępny dla mieszkańców (bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom zapewniają rodzice),
 8. w celu komunikowania się z portiernią osób wchodzących do szkoły, w przedsionku zainstalowano domofon,
 9. osoby niebędące uczniami ani pracownikami szkoły, mogą wejść na teren szkoły tylko wejściem głównym i zobowiązane są do wpisania do zeszytu wejść nazwiska, godziny i celu wizyty,
 10. informacje dotyczące uczniów można uzyskać podczas comiesięcznych zebrań lub spotkań konsultacyjnych,
 11. nauczyciel prowadzący zajęcia lub pełniący dyżur podczas przerwy nie może jednocześnie wykonywać innych obowiązków (w tym rozmawiać z rodzicami),
 12. rodzice mogą zgłosić potrzebę dodatkowego kontaktu z nauczycielem telefonicznie (618 663 365) lub w portierni; nauczyciel skontaktuje się po zakończeniu zajęć, nie później niż następnego dnia,
 13. szkoła nie ma możliwości zapewnienia rodzicom odpowiednich warunków długotrwałego oczekiwania na dzieci; rodzice proszeni są o niewchodzenie do szatni szkolnej, w razie konieczności mogą przebywać w przedsionku szkoły.

 

 

 

Zmień kontrast